Conscious Wardrobe Part 1

Att ha en “Medveten” Garderob betyder för mig att ha lagt en tanke bakom vad som finns i ens garderob, hur det blev till och hur en använder sig av det för att röra sig i världen. Många människor njuter av att inte behöva tänka på vad de ska ha på sig, precis som andra skulle älska att slippa tänka på vad de ska äta. Vi är helt enkelt olika och det behöver inte förklaras mer. Själv är jag en sådan person som skulle klä mig i olika outfits även om jag var ensam i skogen, det är bara en del av den jag är och det gör jag mig glad. Jag tror att alla har något att tjäna på att ha en medveten garderob, både för sin egen skulle men också för världen skull. Att ha en garderob en kan navigera i, en trivs i och är stolt över, ger en självförtroende och tar bort en massor av onödig stress över att känna att en aldrig har något att sätta på sig trots en överfull garderob. Det finns också mycket att lära om sig själv, i vad en tycker om att gå klädd i. 

Det första steget i att ha en medveten garderob är att veta vad som finns i den. Nu under Covid-19 tiden har jag fördjupat mig mer än någonsin i min garderob. För första gången har jag inte bara rensat men också gjort ett index med bild på ALLA kläder jag äger i en app som heter Style Book. I Style Book lägger du in alla dina kläder i kategorier med bild och du kan också lägga in mer info som pris, material, tvättråd och mycket mer. Det bästa med appen är att du inte bara kan indexa alla dina kläder men att du också kan skapa outfit collage med dem och lägga in i en kalender. På så sätt kan du leka med dina kläder och planera outfits du vill testa när du ligger och vilar i soffan. Jag är inte klar än, det kommer nog ta lång tid, men jag njuter redan av att ha den här överblicken, och har testat flera outfits jag annars inte hade kommit på att lägga ihop. Jag blir så glad att att se alla mina kläder och uppskattar dom ännu mer när jag kan leka med dom i min app, det är som att scrolla i en webshop bara att allt redan är mitt. 

Innan du börjar lägga in kläder i en app kan jag varmt rekommendera att rensa den först, det gör hela jobbet väldigt mycket lättare. Min favorit väg att gå här är en klassisk Marie Kondo. Räkna med att det här kan ta en hel vecka eller flera, hellre än att skynda igenom det. 

Så för att komma igång så ska du samla alla kläder du äger; underkläder, ytterkläder, skor ALLT inom kategorin kläder, också från källaren och andra förvaringsutrymmen och lägg allt i en stor hög. Detta ger dig en överblick över mängden kläden du faktiskt äger och det chokar de flesta. 

Steg två är att ta dig en titt på högen och skriva en lista över alla kategorier och subkategorier då skulle kunna fördela dina kläder i. Till exempel så här:, 

Ytterkläder:

Gör nu en plan för veckan över vilka kategorier du ska göra vilka dagar. Att göra allt på en dag kan absolut vara möjligt men det är mycket arbete och det kan vara skönt att dela upp det. Varje kategori och subkategori ska rensas och sen in i ditt personliga index. Också det som du vet kommer hamna i källaren pga säsong eller annat, på så sätt blir det inte bortglömt där.

När du har delat upp alla kategorier och planlagt hur du ska ta dig an dom kan du börja med din första. Marie Kondo versionen är nu att gå igenom alla kläderna i din kategori och fråga dig själv om plagget får dig att “spritta av glädje”. Jag tycker att det är okej här att också fråga sig själv om plagget fyller en viktig funktion för din garderob. För din vita polotröja kanske inte  får dig att le, men kanske den outfit som du brukar använda den till gör det. Om plagget uppfyller något av de två kategorierna så lägger du den i spara högen och gör den inte det så tackar du plagget för den tiden ni haft tillsammans och lägger den i en sälja / ge bort hög.

När du gått igenom hela kategorin är det dags att ladda ner Style Book appen. Radera alla kategorier du inte själv skrivit upp och börja lägga in den du startat med. Varje plagg ska fotograferas mot en enfärgad bakgrund då appen “klipper ut” plagget så att du kan göra outfit collage med vit bakgrund. Välj en bakgrund som är en kontrast till plaggets färg. 

Fortsätt tills du gått igenom hela din garderob och ta-da, beundra vad du äger och börja lek med outfits! PS. jag la också in alla mina underkläder eftersom jag väljer underkläder beroende på vilken outfit jag ska ha och gillar att kunna tänka igenom hela outfiten, mycket jobb, men värt det.

English:

Having a “Conscious” Wardrobe for me means to have put a thought behind what is in one’s wardrobe, how it was made and how one uses it to move around in the world. Many people enjoy not having to think about what to wear, just as others would love to not have to think about what to eat. We are simply different and no need to discuss that further. I myself am such a person who would dress in different outfits even if I was alone in the woods, that’s just part of who I am and that makes me happy. I think everyone has something to gain from having a conscious wardrobe, both for their own sake but also for the sake of the world. Having a wardrobe one can navigate in, one thrives in and is proud of, gives one confidence and removes a lot of unnecessary stress over feeling that one never has anything to wear despite an overcrowded closet. There is also much to learn about oneself, in what one likes to wear.

The first step in having a conscious wardrobe is knowing what is in it. Now during the Covid-19 period, I have digged deep into my wardrobe more than ever. For the first time I did not only clean it out but also made an index with pictures of ALL clothes I own in an app called Style Book. In Style Book you put all your clothes into categories with a picture and you can also add more info such as price, material, laundry instructions and much more. The best thing about the app is that you can not only index all your clothes but you can also create outfit collages with them and add them to a calendar. This way you can play with your clothes and plan outfits you want to test while lying down on the sofa. I am not done yet, it will probably take a long time, but I already enjoy having this overview, and have tested several outfits I would otherwise not have put together. I get so happy to see all my clothes and appreciate them even more when I can play with them in my app, it’s like scrolling in a webshop just that everything is already mine.

Before you start putting clothes into the app, I highly recommend cleaning it out first, it makes the whole job a lot easier. My favorite way to go here is a classic Marie Kondo. Expect this to take a whole week or more, rather than rush through it.

So to get started you should collect all the clothes you own; underwear, outerwear, shoes, ALL in the clothing category, also from the basement and other storage areas and put everything in a big pile. This gives you an overview of the amount of clothing you actually own and it shocks most people.

Step two is to take a look at the pile and write a list of all categories and subcategories that you could divide your clothes into. For example:

Outerwear:
– Jackets
– Coats
– Vests

Now make a plan for the week over which categories to do which days. Doing everything in one day can definitely be possible but it is a lot of work and it can be nice to split it up. Each category and sub-category of clothing should be cleaned out and then what’s left entered into your personal index. Even what you know will end up in the basement due to season or something else, so it will not be forgotten there.

Once you have broken down all categories and planned how to approach them, you can start with your first one. The Marie Kondo version is now going through all the clothes in your category and asking yourself if the garment “sparks joy”. I think it’s okay here to also ask yourself if the garment has an important function in your wardrobe. Because your white polo may not make you smile, but maybe the outfit you usually use it with do so. If the garment meets one of the two requierments, you put it in the save pile and if it doesn’t do it, then thank the garment for the time you spent together and put it in a sell / give away pile.

Once you’ve gone through the entire category, it’s time to download the Style Book app. Delete all categories that doens’t match with the once you have written yourself and start puttin in the one you have. Each garment should be photographed against a mono color background as the app “cuts” the garment out so you can make outfit collage with white background. Choose a background that is a contrast to the garment color.

Continue until you have gone through your entire wardrobe and ta-da, admire what you own and start playing with outfits! PS. I also put in all my lingerie because I choose lingerie depending on what outfit I should wear and like to be able to think through the whole outfit, a lot of work, but worth it.

 

Posts created 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top