Conscious Wardrobe Part 2

Minns ni appen Style Book jag berättade om i förra inlägget? Jag vill berätta mer om varför jag tycker den är genialisk. Om din första tanke är “Gud jag skulle aldrig orka lägga in alla mina kläder i en sådan app” kan det ju vara ett tecken på att du har och köper för mycket kläder. Det var nämligen min första tanke. Jag har alltid haft för mycket kläder och använt konsumtion för lyckorus, något som alltid lett till kortvarig lycka men långsiktigt kaos. Sen jag började sortera mina kläder i index är jag mycket mer återhållsam med att köpa nya saker, även om det mesta jag köper är second hand. Jag är också mycket mer medveten om vilka plagg jag använder mest; de jag sytt själv, det färgglada, det bekväma, det unika, det med 90 eller 70-tals vibe.

Vad jag också upptäckt är att appen jag hjälpa mig att planera vad jag ska sy. Nu kan jag lättare överblicka min garderob och komma fram till vad jag saknar mest eller skulle uppskatta att ha och planera att sy det. Jag kan också se vilka modeller jag har i min garderob och om det är något existerande plagg jag kan använda till att kopiera det önskade nya plagget. Att sy ett nytt plagg till min garderob har för mig skapat långsiktig lycka. Jag njuter av processen, jag skapar plagg helt utifrån mina egna drömmar och behov och jag sparar pengar. Dessutom är varje plagg jag syr en investering i mina sykunskaper. 

De plaggen jag rensade ut har jag sålt på min instagram, använt till mina syworkshops eller givit second hand. 

Vad jag upptäckt att jag gärna vill ha i min garderob just nu:

– En längre jeanskjol
– Cargo byxor med många fickor och resår i ankeln
– En långärmad klänning
– Ett par bekväma shorts
– En bekväm midjehög kjol till alla mina crop tops

Om du fortfarande är i en fas av att upptäcka vad för kläder du trivs med och därför inte att redo att börja investera i en långvarig garderob så kan jag varmt tipsa om att bli medlem i ett klädbibliotek. Klädbibliotek är företag eller organisationer som lånar ut kläder till en väldigt mycket billigare peng än vad det skulle kosta att köpa plagget. Igenom klädbiblioteket får plagget dessutom leva ett liv till sin fulla kapacitet då det blir lånat av olika människor hela tiden istället för att ligga oanvänt i någons garderob den mesta av tiden. Det är super, eftersom det bidrar till att vi gemensamt har behov för att mycket färre nya plagg produceras. Om det inte finns något klädbibliotek där du bor, kan du starta upp ett med dina vänner. Tex kan ni starta en Facebook grupp där ni lägger upp bilder på alla plagg ni gärna vill dela med storlek och tvättråd och hur lång tid en gärna får låna plagget. I Århus där jag bor har jag startat ett klädbibliotek som heter The Clothing Club. Vi är en grupp volontärer som driver det och vi har öppet en dag i veckan och vi får donationer hela tiden så vi drunknar i fina kläder. Det är fantastiskt att se hur ett plagg kan användas på så många olika sätt av alla medlemmar! 

English:

Do you remember the Style Book app I told you about in the previous post? I want to tell you more about why I think it genius. If your first thought was “God I would never be able to put all my clothes in such an app” it could be a sign that you have and buy too many clothes. That was my first thought. I have always had too much clothing and used consumption for happiness, something that always led to short-term happiness but long-term chaos. Since I started indexing my clothes, I am much more reluctant to buy new things, even though most of what I buy is second hand. I am also much more aware of which garments I use the most; the ones I sewed myself, the colorful, the comfortable, the unique, the one with a 90s or 70s vibe.

 

What I also discovered is that the app helps me plan what to sew. Now I can more easily review my wardrobe and come conclusion on what I miss the most or would appreciate to have and plan to sew it. I can also see what models I have in my wardrobe and if there is any existing garment I can use to copy the desired new garment. Sewing a new garment for my wardrobe has created long-term happiness for me. I enjoy the process, I create garments based entirely on my own dreams and needs and I save money. In addition, every garment I sew is an investment in my sewing skills.

 

The garments I cleaned out I have sold on my instagram, used for my sewing workshops or gave to second hand stores.

 

What I discovered I would like to have in my closet right now:

– A longer denim skirt

– Cargo pants with many pockets and elastic in the ankle

– A long-sleeved dress

– A pair of comfortable shorts

– A comfortable waist-high skirt for all my crop tops

If you are still in a phase of discovering what kind of clothes you are comfortable with and therefore not ready to start investing in a long-term wardrobe, I can warmly recommend becoming a member of a clothing library. Clothing libraries are companies or organizations that lend clothes for a much cheaper price than it would cost to buy the garment. Through the clothing library, the garment also gets to live a life to its full capacity as it is borrowed by different people all the time instead of lying unused in someone’s wardrobe most of the time. This is great, because jointly we need much fewer new garments to be produced. If there isn’t a clothing library where you live, you can start one with your friends. For example, you can start a Facebook group where you post pictures of all garments you would like to share with size and washing instructions and how long you are welcome to borrow the garment. In Aarhus, where I live, I have started a clothing library called The Clothing Club. We are a group of volunteers who run it and we are open one day a week and we get donations all the time so we drown in nice clothes. It’s amazing to see how a garment can be used in so many different ways by all members!

Posts created 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top