Working with PDF sewing patterns

ENGLISH IN ORANGE

Symönster i PDF-format är det perfekta verktyget när du vill ha tillgång till ett mönster direkt. Det kräver såklart att du har en skrivare tillgänglig, något jag varmt kan rekommendera att investera i second hand om du ska börja sy. Jag köpte min för 40 dkk på en andrahands marknad. 

PDF mönster kan du hitta på många ställen på internet, både gratis och till ett litet pris. Jag köper de flesta av mina PDF mönster på www.etsy.com där det finns många duktiga mönsterskapare som säljer sina mönster. 

Det finns några saker som är viktiga att tänka på när du köper eller laddar ner PDF mönster, vi börjar med hur en laddar ner:

1. Se till så att formatet är A4, vissa försäljare säljer bara sina mönster i A0 format vilket gör att hela mönstret kommer ut på en sida papper men det kräver också att du har tillgång till en skrivare som kan skriva så stora format och det gör inte en vanlig hemmaskrivare.

2. Se till så att du köper rätt storlek. Många mönster kommer i ganska breda storleksvariationer så som XS-XL men dubbelkolla att det passar med dina mått.

3. Antingen laddar du ner mönstret genom att klicka på en länk, men om du köper det brukar du oftast få det på din email och sen är det bara att ladda ner.

4. När du väl laddat ner mönstret till datorn och ska skriva ut så kolla i dokumenten du fått om du verkligen vill skriva ut alla sidor. Det kan finnas många sidor med instruktioner t.ex. som du kanske hellre bara vill ha på datorn för att spara papper och patronbläck. 

5. Välj de sidorna du vill skriva ut och dubbelkolla extra noga att skrivarinställningarna står på SKALA: 100% . Om du skriver ut mönstret i fel skala blir hela mönstret fel storlek och då kommer ingenting att stämma överens med de storlekar mönstret är designat för. 

Sewing patterns in PDF format are the perfect tool when you want to access a pattern quickly. Of course; this requires that you have a printer available, something I can warmly recommend investing in second hand if you are going to start sewing. I for example bought mine for 40 dkk at a second-hand market.

PDF designs can be found in many places on the internet, both for free and for a small price. I buy most of my PDF designs at www.etsy.com where there are many talented pattern makers selling their designs.

There are some things that are important to keep in mind when buying or downloading PDF designs, we start with how to download:

1. Make sure the format is A4, some vendors only sell their designs in A0 format which means that the whole pattern comes out on one page of paper but it also requires that you have access to a printer that can print such large formats and that is not something you do on a regular home printer.

2. Make sure you buy the right size. Many patterns come in fairly wide size variations such as the XS-XL, but double check that it fits with your measurements.

3. Either you download the pattern by clicking on a link, but if you buy it, you usually get it on your email and then just download.

4. Once you have downloaded the pattern to your computer and are about to print, check the documents you received if you really want to print all the pages. There can be many pages with instructions e.g. which you might rather just want on your computer to save paper and cartridge ink.

5. Select the pages you want to print and double check that the printer settings are on SCALE: 100%. If you print the pattern on the wrong scale, the whole pattern will be the wrong size and then nothing will match the sizes the pattern is designed for.

Så nu står du där med en bunt papper. Om mönstret är till något större så kan den bunten vara rätt så stor och nu är det dags att pussla ihop det. Ett mönster till en klänning eller ett par byxor kan ta sin lilla tid så koka en kopp te och hitta en stor arbetsyta som ett stort bord eller ditt golv. Ta fram sax och genomskinlig tejp eller lim. 

1. Se om mönstret kommer med en översikts bild av mönstret, det gör det mycket lättare att hålla koll på om du lägger rätt, precis som framsidan av en pussellåda.

2. Lägg ut mönstret rad för rad horisontellt. Det är mycket lättare att pussla ihop en rad i taget. Kolla att du lagt mönstret rätt och att det överensstämmer med överblicks bilden. Eftersom mönstret är utskrivet på ett papper med en liten marginal så måste du klippa vart annat papper i kanten för att matcha ihop det på rätt ställ med mönsterbiten bredvid. Du vill inte klippa på båda sidor för du vill ha en liten pappersflerp som överlappar så att du kan limma eller tejpa ihop bladen.

3. När du fått ihop alla horisontella rader så kan du pussla ihop mönstret vertikalt på samma sätt. 

4. Nu har du ditt pdf mönster! Precis som med vanliga pappersmönster så undvik att klippa direkt i mönstret utan spara det som back-up, speciellt om det kom med flera storlekar och måla istället av din storlek på genomskinligt mönsterpapper.

So now you’re standing there with a stack of paper. If the pattern is for something bigger, that bundle can be quite large and now it’s time to puzzle it together. A pattern for a dress or a pair of trousers can take its little time, so make a cup of tea and find a large work surface such as a large table or your floor. Get scissors and transparent tape or glue.

1. See if the pattern comes with an overview of the pattern, it makes it much easier to keep track of if you put it right, just like the front of a puzzle box.

2. Lay out the pattern pages by line horizontally. It is much easier to piece together one line at a time. Check that you have placed the pattern correctly and that it corresponds to the overview image. Since the pattern is printed on a piece of paper with a small margin, you need to cut every other piece of paper at the edge to match it in the right place with the pattern piece next to it. You do not want to cut on both sides because you want a small paper flap that overlaps so you can glue or tape the sheets together.

3. When you have put all the horizontal lines together, you can put the pattern together vertically in the same way.

4. Now you have your pdf pattern! Just like with regular paper patterns, avoid cutting directly into the pattern; save it as a back-up, especially if it came with several sizes and copy your size instead on transparent pattern paper.

IMG_0405
Posts created 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top